ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ - ZWROT PRODUKTÓW

Konsument (Zamawiający), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia tego oświadczenia, konsument (Zamawiający) winien dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres:

Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8

Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument (Zamawiający) dokonuje zwrotu towaru na swój koszt - paczki wysyłane za pobraniem nie będą przez Sprzedawcę odbierane.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta (Zamawiającego) o odstąpieniu od umowy (pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy) , nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania tego oświadczenia, dokona zwrotu wpłaconej przez konsumenta kwoty, na którą składają się koszty zakupu towaru, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty, które konsument poniósł w związku z realizacją umowy. Warunkiem dokonania zwrotu wpłaconych kwot jest podanie przez konsumenta (Zamawiającego) rachunku bankowego albo wskazanie innej formy, w jakiej należność ma zostać zwrócona. W przypadku braku takiego wskazania w piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie wezwie konsumenta (Zamawiającego) do wskazania preferowanego przez niego sposobu zwrotu należności.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m. in. w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI TOWARU Z UMOWĄ - REKLAMACJA

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ewentualnie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać na adres:

Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8

Pobierz - wzór Formularza reklamacyjnego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail sklep@teofilow.com.pl , lub telefonicznie: +48 605 892 695, +48 785 998 831. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.