ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ - ZWROT PRODUKTÓW

Konsument (Zamawiający), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia tego oświadczenia, konsument (Zamawiający) winien dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres:

Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8.

Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m. in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Pobierz - wzór Formularza odstąpienia od umowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI TOWARU Z UMOWĄ - REKLAMACJA

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 

1) pisemnie na adres: Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teofilow.com.pl lub telefonicznie: +48 605 892 695, +48 785 998 831.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz 

3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje. 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Pobierz - wzór Formularza reklamacyjnego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail sklep@teofilow.com.pl , lub telefonicznie: +48 605 892 695, +48 785 998 831. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.