POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TEOFILÓW S.A., 91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8, NIP 7240004573, REGON 470741703; adres poczty elektronicznej: sklep@teofilow.com.pl.

 1.2 Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (zwane dalej: RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1 przetwarzane zgodnie z prawem;

1.3.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

1.3.3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

1.3.4 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

1.3.5 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niegodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.4 Sklep Internetowy www.najlepszedzianiny.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji i Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.4.1 poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach: kontaktowym, newslettera, rejestracji oraz zamówienia;

1.4.2 poprzez zapisywania na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

1.5 Wszelkie słowa lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery (np. Sklep Internetowy, Usługobiorca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego.

 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym

2.2 Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

2.2.1 Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych – artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.2.2 Marketing bezpośredni – portale społecznościowe

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Zakres przetwarzanych danych - adres poczty elektronicznej

2.2.3 Newsletter

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych – imię, adres poczty elektronicznej

2.2.4 Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych - adres poczty elektronicznej

 2.3 Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres korespondencji elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo oraz numer telefonu;

 2.4 W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe: nazwę firmy; numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa).

 2.5 Informacje w formularzach i możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego

2.5.1 Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.

2.5.2 Sklep Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.5.3 Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.

2.5.4 Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.

2.5.5 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier/spedytor, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.5.6 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z płatności za pobraniem, to jego dane nie będą przekazywane operatorowi płatności elektronicznych współpracującemu z Administratorem.

2.6 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

2.6.1 Przewoźnik – spedytor firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;

2.6.2 podmioty obsługujące płatności elektroniczne - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

2.6.3 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

2.6.4 dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3. Twoje prawa

3.1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, przez Usługodawcę; w szczególności prawo do:

3.1.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych osobowych - Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

3.1.2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie

3.1.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.1.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.1.5. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

4. Informacja o plikach cookies.

4.1 Serwis korzysta z plików cookies.

4.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

4.4.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.4.2 utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.4.3 określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

4.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4.6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4.7 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

4.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4.9 Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

4.10 Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4.11 W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4.12 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

5. Postanowienia końcowe.

 Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10.05.2021

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

sklep@teofilow.com.pl