ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 47 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 roku, o godz. 1000, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

  6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>