wczytywanie

Ogłasza się sprzedaż maszyn w drodze aukcji

Komunikaty

25 marca 2021

Ogłasza się sprzedaż maszyn w drodze aukcji

„Teofilów” S.A.  91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8

Ogłasza się sprzedaż maszyn w drodze aukcji


Maszyny można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 785998847. Aukcja odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godzinie 10:00 w Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne postąpienie dla każdej maszyny wskazane jest w tabeli powyżej i stanowi 1% jej ceny wywoławczej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej maszyny w terminie do dnia 15.04.2021 do godziny 14:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr 87 1090 1304 0000 0000 3000 2566. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczenia odsetek. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki wpłynęły na konto Spółki. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wydanie maszyny nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.