wczytywanie

Ogłasza się sprzedaż prostowacza wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.

Komunikaty

02 czerwca 2020

Ogłasza się sprzedaż prostowacza wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.

Ogłasza się sprzedaż prostowacza wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.

 

Łódź, 02-06-2020

 

„Teofilów” S.A.  91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8

Ogłasza się sprzedaż prostowacza wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.


 

 

Rok

produkcji

Cena wywoławcza netto

Lp

Wyceniany obiekt

[zł.]

1

Prostowacz wątku MAHLO GmbH

2003

35.000,00


Maszynę można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach 09:00-13:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 785 999 140. 

Aukcja odbędzie się w dniu 24-06-2020 o godzinie 12:00 w Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne postąpienie wynosi 3.500 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 23-06-2020 do godziny 14:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr 87 1090 1304 0000 0000 300 02566. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczenia odsetek. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki wpłynęły na konto Spółki.  Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 Wydanie maszyny nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.