wczytywanie

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Informacje dla akcjonaruszy

18 grudnia 2020

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”, „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje „Teofilów” S.A. w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.


Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.