Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Teofilów S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”, „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje „Teofilów” S.A. w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>