Ogłoszenie

Załącznik do Uchwały RN nr 73/VIII/2021 z dnia 01.07.2021r.

Tekst ogłoszenia prasowego o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcyjnych spółki „Teofilów” S.A.

Rada Nadzorcza

Teofilów” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi, ul. Szparagowa 6/8

działając na podstawie nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na członków Zarządu Spółki, wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członek Zarządu ds. Produkcyjnych

Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

 • znajomość zagadnień produkcyjnych w zakresie planowania zadań i zasobów,

 • znajomość zasad i przepisów prawa pracy,

 • znajomość zagadnień z zakresu restrukturyzacji/optymalizacji przedsiębiorstw.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 • ukończeniu studiów wyższych oraz posiadaniu dyplomu magistra lub tytułu naukowego,

 • co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 • korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

 • wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z wymaganiami RODO).

 1. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenie powinno obligatoryjnie zawierać własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgodyna przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
  W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 2. Ponadto kandydat na członka Zarządu ma obowiązek:

 1. potwierdzenia, że nie jest karany i nie zostały wszczęte i nie toczą się wobec niego postępowania karne lub karno-skarbowe, na potwierdzenie czego kandydat przedkłada (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi;

 2. przedłożenia oświadczenia, że akceptuje zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenia wyrażającego zgodę na powołanie na Członka Zarządu ds. produkcyjnych Spółki.

 1. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcyjnych”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

 • pisemne zgłoszenie kandydatów – do 08.07.2021r.,

 • udostępnienie informacji i materiałów o Spółce – od dnia umieszczenia na stronie internetowej Spółki ogłoszenia,o którym mowa w § 8 ust. 1 – do 08.07.2021r.,

 • otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym (etap I) – po
  08.07.2021 r
  .,

 • rozmowy kwalifikacyjne (etap II) po 12.07.2021 r.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 08.07.2021 r. osobiście w sekretariacie siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, w godz. 8.00 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym na adres Spółki: 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wszystkim kandydatom Rada Nadzorcza postanawia udostępnić informacje o Spółce, wchodzące w skład sprawozdania finansowego sporządzonego za 2020r., F-01 za 3 miesiące 2021r. oraz Statut Spółki.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie siedziby Spółki, w Łodzi
ul. Szparagowa 6/8 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 08.07.2021 r., nr tel. 785 998 803. Udostępnienie wskazanych powyżej informacji nastąpi po złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.teofilow.com.pl.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>