Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 2222)

ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A Spółki Akcyjnej „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8 o wartości nominalnej 6,85 zł (słownie: sześć złotych 85/100) każda.

1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 10 maja 2021 r. w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, w Dziale Kadr w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym wizyty w Dziale Kadr pod nr tel.: 785 998 864 lub adresem e-mail: k.goraca@teofilow.com.pl

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym, a przypadku nieposiadania dowodu, innym aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce w Dziale Kadr lub pobrać ze strony internetowej Spółki pod adresem: www.teofilow.com.pl

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo

do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce, pod nr telefonu 785 998 864.

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24.02.2022 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie lub mailowo w Dziale Kadr.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>