wczytywanie

„Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8 - Ogłasza sprzedaż maszyn w drodze aukcji

Aktualności

29 maja 2024

„Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8 - Ogłasza sprzedaż maszyn w drodze aukcji

„Teofilów” S.A.  z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ul. Szparagowej 6/8

Ogłasza sprzedaż maszyn w drodze aukcji

 

Środki trwałe stanowiące przedmiot aukcji wraz z ich podstawowymi parametrami stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Maszyny można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów +48 785 998 847 oraz +48 785 998 803 

Aukcja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne postąpienie dla każdej maszyny wskazane jest w załączniku nr 1 i wynosi 1% jej ceny wywoławczej. 

Przystępujący do aukcji zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej maszyny w terminie do dnia 19 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr 03 1020 3352 0000 1802 0250 6798. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczenia odsetek. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki wpłynęły na konto Spółki.  Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wydanie maszyny Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, jednakże Nabywca będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie transportu nabytych składników mienia z zakładu produkcyjnego „Teofilów” S.A. w terminie uzgodnionym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu aukcji, na konto wskazane przez oferenta.

Poza powyższym informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku więc zamknięcia aukcji i wyboru oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie oferent wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

Ponadto w przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Załącznik do ogłoszenia 01.01.1970 01:00 pdf 241,12 KB 75