Ogłasza się sprzedaż prostowacza wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.

Łódź,
02-06-2020

„Teofilów” S.A.  91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8

Ogłasza się sprzedaż prostowacza
wątku firmy MAHLO w drodze aukcji.

 

 

 

Rok

produkcji

Cena wywoławcza netto

Lp

Wyceniany obiekt

[zł.]

1

Prostowacz wątku MAHLO GmbH

2003

35.000,00

 

 

 

 

 

Maszynę można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach
09:00-13:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 785 999
140.

Aukcja odbędzie się w dniu 24-06-2020 o godzinie 12:00 w
Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne postąpienie wynosi
3.500 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 23-06-2020 do godziny 14:00. Za datę
wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr
87 1090 1304 0000 0000 300 02566. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden
z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez
oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia
bez naliczenia odsetek. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany
zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się
dzień, w którym środki wpłynęły na konto Spółki.  Nabywca, który w terminie nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 Wydanie maszyny nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu
ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po
zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>