Ogłasza się sprzedaż maszyn w drodze aukcji

„Teofilów” S.A.  91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8

Ogłasza się sprzedaż maszyn w drodze aukcji

 

Maszyny można oglądać
w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim
uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 785998847.
Aukcja odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godzinie 10:00 w
Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne
postąpienie dla każdej maszyny wskazane jest w tabeli powyżej i
stanowi 1% jej ceny wywoławczej.

Przystępujący
do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej danej maszyny w terminie do dnia 15.04.2021 do
godziny 14:00.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w
którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr 87 1090 1304 0000
0000 3000 2566. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z
uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone
przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na
poczet ceny nabycia bez naliczenia odsetek. Wadium przepada na rzecz
Spółki jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się
od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia
w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się dzień,
w którym środki wpłynęły na konto Spółki. Nabywca, który w
terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia
oraz złożone wadium.

Wydanie maszyny nabywcy
nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający
zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

Wadium złożone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po zamknięciu lub
unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>