• 08 Feb 2018

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

  Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZTK „Teofilów” S.A.

   

  Rada Nadzorcza

  Zakładów Tekstylno – Konfekcyjnych „Teofilów” Spółka Akcyjna

   z siedzibą w Łodzi, ul. Szparagowa 6/8

  działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 marca 2003 r.
  w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
  w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

  Prezes Zarządu   

  Kandydatem na stanowiska będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego:

  1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  b)  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  c)  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

  2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

  e)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

  - wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

  - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

  - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

  - doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

  - znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,

  - znajomość zagadnień produkcyjnych w zakresie planowania zadań i zasobów,

  - znajomość zasad i przepisów prawa pracy.

  - znajomość zagadnień z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public relations.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV, w tym: adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego,

  2. list motywacyjny,

  3. oświadczenia o:

  - ukończeniu studiów wyższych oraz posiadaniu dyplomu magistra lub tytułu naukowego,

  - co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

  - korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  - nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

  - wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z wymaganiami RODO).

  4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach. Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

  5. Informację o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów na adres: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 7 ustawy z dnia z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. nr 1721 ze zm.).

  6. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

  Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

  - pisemne zgłoszenie kandydata – do dnia 20.08.2018 r. do godz. 14.30,

  - udostępnienie informacji i materiałów o Spółce – od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 20.08.2018 r. do godz. 14.30,

  - otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym (etap I) po 20.08.2018 r.,

  - rozmowy kwalifikacyjne (etap II) – odbędą się od dnia 24.08.2018 r. od godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8.

  Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 20.08.2018 r. osobiście w sekretariacie  siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, w godz. 8.00 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Spółki: 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki.

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wszystkim kandydatom Rada Nadzorcza postanawia udostępnić informacje o Spółce, wchodzące w skład sprawozdania finansowego sporządzonego za 2017 r., F-01 za pięć miesięcy 2018 r. oraz Statut Spółki.

  Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 20.08.2018 r., nr tel. 785998803. Udostępnienie wskazanych powyżej informacji nastąpi po  złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

  Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.teofilow.com.pl.

  Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
  w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.