• 07 lis 2017

  Przetarg na wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków

  Wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków dla ZTK „Teofilów” S.A. w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8.

  Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A., 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8 ogłaszają przetarg

  w formie konkursu ofert na :

   

  „Wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków dla ZTK „Teofilów” S.A. w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8”.

   

   

  Przedstawiona w ofercie koncepcja powinna umożliwić oczyszczanie ścieków produkcyjnych (części ścieków) powstających w Spółce, w stopniu pozwalającym na ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcyjnym, do wtórnych płukań farbiarskich.

   

  Oferta powinna zawierać:

  1.    Badania składu ścieków.

  2.    Badania procesowe w celu doboru optymalnej technologii oczyszczania ścieków

  3.    Koncepcję oczyszczalni ścieków wykonanej w oparciu o przeprowadzone badania.

  4.    Szacunkowe koszty inwestycji oraz koszty eksploatacji oczyszczalni.

   

  Oferty przetargowe należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub złożona osobiście w sekretariacie firmy ZTK „Teofilów” S.A., 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8 w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA - Oczyszczalnia ścieków”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 godz.15.00.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 01.12.2017 godz. 10.00.

   

  Bliższe informacje o przedmiocie przetargu udzielane będą po wcześniejszym przesłaniu zapytania na adres knit@teofilow.com.pl lub telefonicznie – tel. 785 998 811.

   

  Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta

  lub odrzucenia ofert, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.