• 25 Oct 2017

  Przetarg na wykonanie robót elektrycznych

  Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie ZTK „Teofilów” S.A. w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8.

  Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A., 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8 ogłaszają przetarg w formie konkursu ofert na wykonanie robót elektrycznych obejmujących:

  „Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie

  ZTK „Teofilów” S.A. w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8”.

   

  Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie wykonawczym, który można otrzymać drogą elektroniczną od dnia 06.11.2017r. po wcześniejszym przysłaniu zapytania na adres e-mailowy knit@teofilow.com.pl. W tytule e-maila należy wpisać „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

   

  Przygotowana oferta przetargowa powinna zawierać :

  1.    Wypełniony formularz oferty - otrzymany drogą elektroniczną wraz z projektem

  2.    Kosztorys ofertowy.

   

  Oferta przetargowa powinna zostać przesłana pocztą lub złożona osobiście

  w sekretariacie firmy ZTK „Teofilów” S.A., 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8

  w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA -  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2017 godz.15.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 28.11.2017 godz. 10.00.

   

  Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta

  lub odrzucenia ofert, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.