• 09 May 2017

  Badanie sprawozdania finansowego Spółki

  Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8 zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

  Rada Nadzorcza Spółki

  Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. z siedzibą  w Łodzi

   91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8

  zaprasza do składania ofert na:

  przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

  2017 i 2018

   

  1.      Określenie przedmiotu zamówienia:

  Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018.

  2.      Miejsce i termin składania ofert:

  Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 26 września 2017r. do godziny 14.30.

  3.      Warunki przeprowadzenia badania:

  1)      Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki

  2)      Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw.    listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

  3)      Uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta (na jego koszt) w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

  4)      Przedłożenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego odpowiednio: za rok obrotowy 2017 do dnia 20 marca 2018r. oraz za rok obrotowy 2018 do dnia 20 marca 2019r.

  Oferta powinna zawierać:

  1.      Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie stosunku pracy.

  2.      Oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

  3.      Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

  4.      Cenę za badanie sprawozdania finansowego za 2017r. i 2018r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania uwzględniającą wszystkie koszty.

  5.      Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

  6.      Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.

  7.      Kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

  8.      Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

  Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 30 września 2017r.

  Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.